SQ 117 ഹൈജാക്ക്

ശത്രുരാജ്യങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത രാജ്യം. അങ്ങനെയായിരുന്നു സിംഗപ്പൂർ എന്ന കൊച്ചു രാജ്യം സ്വയം കരുതിയിരുന്നത്. ലോകത്തിലെ ഒട്ടുമിക്ക രാജ്യങ്ങളോടും സൗഹൃദം, സഹിഷ്ണുതയ്ക്ക് പേരുകേട്ട സമാധാന പ്രിയരായ ജനങ്ങൾ. അതു കൊണ്ടു തന്നെ 1991 മാർച്ച് 26ന് SQ 117 ഫ്ലൈറ്റിൽ കോലാലംപുരിൽ നിന്നു കയറിയ യാത്രക്കാർ യാതൊന്നും ഭയന്നിരുന്നില്ല. കഷ്ടിച്ച് ഒരു മണിക്കൂറിൽ താഴെയുള്ള ഒരു ചെറിയ യാത്ര. പക്ഷേ അവരെ കാത്തിരുന്നത് മറ്റൊന്നായിയിരുന്നു.

Read More: SQ 117 ഹൈജാക്ക്

Mad thoughts: Episode 2 – Being theist, the agnostic way.

background:
The triangular fight between The Theist, The Agnostic, and The Atheist, within me is getting stronger every passing day! The theist is the most conscious and the strongest of the three alter egos, probably due to my upbringing and the hard strewn beliefs from childhood. However, I can find a common ground of theism, or Belief, or the concept of GOD, Where all three, will agree upon. Let me speak out to the world, and to who cares, in the voice of the hardened theist within me, while not ignoring the growing agnostic and atheist, sewn out of the suffering and injustice I have seen and felt! Maybe, otherwise, logic will take over, and make me an atheist.

My GOD:

It’s a concept of GOD to me. It may resemble, or it may contrast starkly, to your GOD. Let me speak out the qualities, a ‘real’ GOD according to me, should have!

“My GOD is above all human limitations of existence – He is at the same time ‘non-existing’, ‘singular’ , and ‘multiple’. He is at the same time, a ‘He’, ‘She’, ‘it’ and ‘they’.”
“My GOD is omnipresent, all-forgiving, all-powerful, and devoid of any human weaknesses and emotions. He does not have vengeance, he does not discriminate, and speak only in the language of love.”

Which of these does your belief allow you to support? And what are the reasons it raise to oppose those others? List them out, clear your mind of any prejudices and think along with me. Is your GOD same as mine?

Since the GOD is above all human limitations of existence, He/She/it can exist and not exist, be single and multiple, all at the same time? Confused? The reason being, you’re trying to understand GOD within human logic. If He/She/it cannot do that, it’s not all powerful. If She’s not all powerful, She’s not GOD. He’s just another man’s imaginary creature, with humane attributes. 

Since the GOD is all-forgiving, He doesn’t consider some humans better and some humans bad.Your mistakes, sins, all will be forgiven, unconditionally. If your GOD put forward some conditions for forgiving your mistakes or sins, then He’s just another Man’s imaginary creature, with humane attributes. He’s not free from human emotions of rage, anger or hatred. Hell, actually he doesn’t care whether you worship “one” God, “Many” gods, a stone, or a human! That thing doesn’t  mind whether you worship anything at all. Or what you call it.

…to be continued!

Mad thoughts. Episode 1.

Welcome to the very first episode of my mad thoughts. Anything I write in this blog is 100% imaginary, and cannot be used for any purpose  other than reading it! No defamation law suits, no serious reads!

Episode 1: The mad theory of origin and propagation of life.

Life, finds a way. It moved from planet to planet in the course of time. In the solar system,  it first manifested in earth. We, the human beings,  who are the species with highest intelligence, will move on, in another 1500 years.  Survival of the fittest, will prevail, but this time ‘fittest’ will be redefined. The new fittest would be economically successful, heriditarily rich, and naturally gifted. You, me and the common man, are not a part of these. Sorry, we are just history, and not the future! To me, the next destination of humanity will be mars. Once Earth has become too hot to sustain life, Mars will reach the apt temperature to support it. ‘We’ will find a way to create / ship oxygen. Can’t wait to see the blue planet called mars? Just wait.

Blowing up* a job interview.

Four biggest blunders I made in a job interview.

How extremely out of touch can you feel, on attending a job interview? That too, when the job description perfectly matches your resume?

Few weeks before, I attended an interview for a job I had aspired for. And lost it. Miserably. The moment I came out of the room, I was sure that I blew it. Anything which can go wrong, went wrong. Even the basic things to be taken care of before attending an interview, was missed.

What all went wrong? This is an honest review of, and a reminder to, myself. After all, the most positive thing that can come from a failure is learning from the mistakes, right?

Here are the four biggest blunders I did.

Read More: Blowing up* a job interview.

നിലപാടുകള്‍ വ്യക്തമാക്കുവാന്‍.

എന്റെ നിലപാടുകള്‍ – ഈ ബ്ലോഗില്‍ ഞാന്‍ എഴുതുന്ന ഏതൊരു കഥയുടെയും, ഏതൊരു ലേഖനത്തിന്റെയും ‘പക്ഷം’ – തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നത് ഒരേ ഒരു ചോദ്യത്തില്‍ നിന്നാണ്.

Who am I?

കാലാകാലങ്ങളായി എല്ലാ മനുഷ്യനും ഉത്തരം തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതേ ചോദ്യം.
ഒരുപാട് Philosophical ആകാതെ ഇന്നത്തെ സാമൂഹ്യ, ആത്മീയ സാഹചര്യത്തില്‍, അതിനൊരു ഉത്തരം കണ്ടെത്താന്‍ ശ്രമിച്ചാലോ?

Read More: നിലപാടുകള്‍ വ്യക്തമാക്കുവാന്‍.